Logo Czobot.pl

Mapa do celów projektowych

 

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę domu, garażu oraz innych obiektów budowlanych niezależnie czy jest to Wrocław czy Orzesze. Geodeta sporządza taką mapę do celów projektowych jako załącznik dokumentacji projektów budowlanych. Jest ona sporządzana przez geodetę uprawnionego poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz pasie opasającym o szerokości 30 m. Na mapie do celów projektowych oprócz elementów z mapy zasadniczej, takich jak np. granice działek, powinny się znaleźć geodezyjne linie zabudowy, osie ulic i dróg, które zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także obiekty i inne elementy wskazane przez projektanta.   


Etapy realizacji zlecenia:       

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania przez geodetę.   


Zgłoszenie pracy dokonuje geodeta uprawniony w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej (dla powiatu mikołowskiego - ośrodek znajduje się na ulicy Żwirki i Wigury 4  w Mikołowie). Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.   


Wywiad terenowy, analiza istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej opracowywanego terenu. Wykonane przez geodetę pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej oraz pomiar ewentualnej treści fakultatywnej.   


Na podstawie zebranych danych sporządzenie prze geodetę mapy do celów projektowych. W zależności od zamówienia mapa sporządzana jest w sposób tradycyjny - analogowy(papier, folia) lub w wersji cyfrowej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym np. dxf, dwg). Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem przyjęcia do zasobu geodezyjnego wykonanej pracy, którą wykonał geodeta, opatrzenie odpowiednimi klauzulami przez Ośrodek mapy do celów projektowych.   


Mapa oklauzulowana przez Ośrodek zostaje przekazana Zamawiającemu w ilości i formacie uzgodnionym podczas składania zlecenia.