Logo Czobot.pl

Obsługa geodezyjna budowy

 

 • Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej spełniającej kryteria dokładnościowe wymagane przez specyfikacje techniczne projektu.
 • Inwentaryzacja wysokościowa terenu przed rozpoczęciem inwestycji.
 • Inwentaryzacja prac rozbiórkowych.
 • Inwentaryzacja drzew, krzewów przeznaczonych do wycinki.
 • Inwentaryzacja terenu po zdjęciu humusu.
 • Założenie reperów roboczych.
 • Tyczenie obrysu wykopu, krawędzi robót ziemnych.
 • Przygotowanie danych 3D i monitoring systemu sterowania maszyn budowlanych w inwestycjach drogowych.
 • Tyczenie elementów projektu.
 • Sprawdzenie usytuowania szalunków fundamentów przed betonowaniem i po betonowaniu.
 • Tyczenie, sprawdzenie poziomów i pionowości szalunków ścian, słupów, stropów, szybów windowych oraz ich inwentaryzacja po betonowaniu.
 • Tyczenie i inwentaryzacja tras sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego.
 • Pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń.
 • Okresowe pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych.
 • Kontrola geometrii i pionowości kominów, masztów, wież, itp.