Logo Czobot.pl

Podział nieruchomości rolnych

 

Etapy podziału nieruchomości:       
Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac geodezyjnych do wykonania przez geodetę.   
Podział nieruchomości rolnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najmniejsza powierzchnia nowo wydzielonych działek rolnych nie może być mniejsza niż 0.3 ha.   


Podział gruntów rolnych i leśnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej.   
Opracowanie projektu podziału i określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi wykonuje geodeta uprawniony. Te czynności geodezyjne mają na celu odszukanie punktów załamania granicy dzielonej działki oraz dokładnego określenia jej powierzchni. Czynności te zakończone są okazaniem granic zainteresowanym stronom, wcześniej poinformowanym przez geodetę. Nieobecność zainteresowanych stron nie wstrzymuje procedury podziałowej. Z czynności tych geodeta sporządza protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.  Geodezyjny projekt podziału działki sporządza geodeta na odpowiednich podkładach mapowych i zawiera on niezbędne dane ewidencyjne oraz informacje graficzne w zakresie nowo planowanych działek. Jednym z głównych ograniczeń przy projektowaniu jest powierzchnia, która dla nowo powstałej działki nie może być mniejsza niż 0.3 ha.   


Jednocześnie z określeniem granic działki dzielonej i jej powierzchni geodeta wyznacza w terenie nowe granice, poprzez wytyczenie nowych punktów granicznych i ich stabilizacji, w obecności właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Z czynności utrwalenia nowych znaków granicznych geodeta sporządza protokół.    Sporządzenie operatu geodezyjnego. 


Ostatnim etapem prac jest sporządzenie przez geodetę uprawnionego operatu geodezyjnego, który podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęty operat geodezyjny jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.   


Po pomyślnym zakończeniu całej procedury podziału nieruchomości, upoważniony do czynności związanych z podziałem nieruchomości przez właściciela gruntu geodeta, przekazuje właścicielowi dokumentację niezbędną do dokonania odpowiednich zmian w księdze wieczystej. Wymienione powyżej procedury podziału nieruchomości nie przedstawiają wszystkich możliwych trybów.