Logo Czobot.pl

Podział nieruchomości zurbanizowanych

Czynność podziału terenów posiadających plan zagospodarowania przestrzennego lub terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia takich planów, regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Geodeta może dokonać podziału nieruchomości jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który mówi o przeznaczeniu terenów znajdujących się na terenie gminy zarówno wchodzącej w skład dużej aglomeracji takiej jak Katowice lub Mikołów czy małego miasta takiego jak Orzesze. Są w nim oznaczone tereny przewidziane pod zabudową mieszkaniową, komunikację, tereny rolne i leśne, tereny rekreacyjne itd.

 

Etapy podziału nieruchomości:

 

 • Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania
 • Opracowanie przez geodetę wstępnego projektu podziału. Wstępny projekt podziału działki sporządzany jest na odpowiednich podkładach mapowych przez geodetę i zawiera on niezbędne dane ewidencyjne oraz informacje graficzne w zakresie nowo planowanych działek.
 • Wydanie przez wójta burmistrza lub prezydenta opinii na temat wstępnego projektu podziału następuje po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:
  • dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności)
  • wypis z rejestru gruntów i kopie mapy ewidencyjnej
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli taka została wydana a brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wstępnym projektem podziału nieruchomości wykonanym przez geodetę.
 • Opinia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyrażana jest w formie postanowienia. W przypadku, gdy brak jest planu, a gmina ogłosiła o przystąpienie do sporządzenia planu, postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.
 • Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości, którą sporządza geodeta uprawniony.
 • Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi.  Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, geodeta uprawniony dokonuje czynności geodezyjnych zmierzających do odszukania punktów załamania granic oraz dokładnego określenia powierzchni podlegającej podziałowi. Czynność ta zakończona jest okazaniem granic zainteresowanym stronom, wcześniej poinformowanym przez geodetę (nieobecność zainteresowanych stron nie wstrzymuje czynności podziałowych). Z czynności tych geodeta sporządzana protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.
 • Sporządzenie przez geodetę uprawnionego projektu podziałów.  Kolejnym etapem jest sporządzenie ostatecznego projektu wraz z operatem technicznym, w oparciu o wstępny projekt podziału. Geodeta przekazuje operat geodezyjny wraz z projektem do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, celem kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego. Np dla powiatu mikołowskiego ośrodek taki znajduje się w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4.  Sporządzony przez geodetę projekt z odpowiednimi klauzulami jest podstawą dla wójta burmistrza lub prezydenta do zatwierdzenia zaproponowanego podziału nieruchomości decyzją administracyjną. Prawomocna decyzja administracyjna jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.