Logo Czobot.pl

Pomiary mas ziemnych

 

Technologia robót ziemnych polega na wydobyciu i stałym lub czasowym przemieszczeniu ziemi z wykopu w inne miejsce oraz na kształtowaniu skarp, wykopów, nasypów  zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonywania wszelkich prac mających na celu obliczenie objętości mas ziemnych, na przykład na podstawie dostępnych podkładów mapowych. Jednak w większości przypadków obliczenie mas ziemnych powinno opierać się na dodatkowych pomiarach w terenie. Obliczenia te wykonuje się w wielu fazach projektowania i budowy obiektu. Często wielkość robót ziemnych decyduje o wyborze konkretnej lokalizacji dla projektowanej inwestycji. Przy pomiarze rzeźby terenu najczęściej stosowaną metodą jest pomiar tachimetryczny, który osiąga wymaganą dokładność wystarczającą do określenia wysokości poszczególnych pikiet.


Obecnie do pomiarów objętości mas ziemnych coraz częściej wykorzystuje się technologię  GNSS (Global  Navigation  Satellite  System).  Są  one  możliwe  dzięki  istnieniu  na  obszarze  Polski  sieci permanentnych  stacji  referencyjnych,  które  umożliwiają  wyznaczanie  współrzędnych  z centymetrowymi  dokładnościami  w  czasie  rzeczywistym  i  milimetrowym. Szczególnie  ważny  z  punktu  pomiarów  objętości  mas  ziemnych,  jest  fakt,  że  stacje  te  przesyłają poprawki w czasie rzeczywistym, umożliwiając pomiar w technologii  RTK (Real Time Kinematic). Dzięki  temu  w  stosunkowo  krótkim  czasie  można  wykonać  pomiary z  wymaganą  dokładnością  i dowiązać  je  do  państwowego  systemu  odniesień  przestrzennych.


Najnowszą  technologią,  która  znalazła  zastosowanie  w  geodezji  inżynieryjnej  jest  skaning laserowy.  Wynikiem  pomiarów  laserowych  jest  zawsze  gęsta  i  zwarta  tzw. "chmura  punktów",  która  bardzo  dokładnie  i szczegółowo  odzwierciedla  rzeczywistość,  co  w  przypadku  obliczania  objętości  mas  ziemnych  jest bardzo istotne.  Na podstawie chmury punktów może być  opracowany  trójwymiarowy model obiektu, numeryczny model terenu lub numeryczny model pokrycia terenu.