Logo Czobot.pl

Oferta usług geodezyjnych:

Wykonujemy pełny zakres prac związanych z geodezją i kartografią. Wśród naszej oferty znajdą Państwo następujące usługi:

 

 

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (w wypadkach określonych w ustawie sądy) z urzędu lub na wniosek strony.

Więcej informacji o rozgraniczeniu nieruchomości

 

Wznowienia (odnowienia) granic

Ma ono miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku wcześniejszego postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania – na przykład podziałowego, wywłaszczenia, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Wznowienie granic jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli działek sąsiednich.

 

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. Jest to proces złożony z uwagi na zróżnicowane źródła prawne i wynikające z nich ograniczenia. W wyniku zatwierdzonego podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności i ujawnienia w katastrze nieruchomości.

 

Podział nieruchomości zurbanizowanych

Czynność podziału terenów posiadających plan zagospodarowania przestrzennego lub terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia takich planów, regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dowiedz się więcej o podziale nieruchomości zurbanizowanych

 

Podział nieruchomości rolnych

Podział nieruchomości rolnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najmniejsza powierzchnia nowo wydzielonych działek rolnych nie może być mniejsza niż 0.3 ha. Podział gruntów rolnych i leśnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej. Opracowanie projektu podziału i określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi wykonuje geodeta uprawniony.

Przeczytaj więcej o podziale nieruchomości rolnych

 

Mapa do celów projektowych

Geodeta sporządza taką mapę do celów projektowych jako załącznik dokumentacji projektów budowlanych. Jest ona sporządzana przez geodetę uprawnionego poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz pasie opasającym o szerokości 30 m. Na mapie do celów projektowych oprócz elementów z mapy zasadniczej, takich jak np. granice działek, powinny się znaleźć geodezyjne linie zabudowy, osie ulic i dróg, które zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także obiekty i inne elementy wskazane przez projektanta.   

Więcej informacji o mapach do celów projektowych

 

Wytyczanie obiektów oraz przyłączy

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych wykonane przez geodetę w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

 

Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy

Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.

Dowiedz się więcej

 

Obsługa geodezyjna budowy

Do obsługi geodezyjnej budowy zaliczamy wiele składowych. Z naszych usług w tym zakresie skorzystały między innymi takie firmy jak CP Glass czy JSW S.A. Jeżeli jesteś zainteresowany to zapoznaj się ze szczegółami geodezyjnej obsługi budowy.

 

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Są to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej może służyć do celów opiniodawczych:

  • jako  załącznik do wniosku o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  • jako  załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • jako  załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

Mapy w formie cyfrowej

Wykonanie map numerycznych dokonywane jest przez geodetę na podstawie pozyskanych danych przestrzennych jakie posiada geodezja, a także poprzez digitalizację map papierowych do formy numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Do tworzenia map numerycznych wykorzystywane jest oprogramowanie geodezyjne zapewniające zapisanie efektów pracy we wszystkich stosowanych powszechnie formatach. W ramach tworzenia map cyfrowych wykonywane może być skanowanie, kalibracja i wektoryzacja dokumentacji kartograficznej.

 

Monitoring obiektów w zakresie przemieszczeń i odkształceń

Posiadamy doświadczenie w pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz ich podłoża. Pomiary wykonujemy w tracie trwania inwestycji celem zapewnienia bezpieczeństwa budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu.

 

Pomiary mas ziemnych

Technologia robót ziemnych polega na wydobyciu i stałym lub czasowym przemieszczeniu ziemi z wykopu w inne miejsce oraz na kształtowaniu skarp, wykopów, nasypów  zgodnie z ich przeznaczeniem. Często wielkość robót ziemnych decyduje o wyborze konkretnej lokalizacji dla projektowanej inwestycji.

Przeczytaj więcej o pomiarach mas ziemnych